Wednesday, February 13, 2008

Nhịp Đời Qua Ống Kính 2002.

Dusk. Phú Quốc. 2002.

Giăng Lưới. Đồng Tháp. 2002.

Qua Cầu. Bình Dương. 2002.

Trên Lưng Trâu. Đồng Tháp. 2002.

Bầu Cổ. Hậu Giang. 2002.

Bên Sông. Kiên Giang. 2002.

Bóng Dừa. Bình Thuận. 2002.

Bông Gáo. Kiên Giang. 2002.

Carousel Ride. Đồng Tháp. 2002.

"Bà và Cháu". Tiền Giang". 2002. ♡