Thursday, January 31, 2008

Nhịp Đời Qua Ống Kính 1998.

Mừng Rỡ. Tiền Giang. 1998.

Đươn Lưới. Đồng Tháp. 1998.

Chơi Cất Nhà. Đồng Nai. 1998.

Lấy Nước Giếng. Bình Thuận. 1998.

Làm Sò Điệp. Bình Thuận. 1998.

Chơi Trốn Kiếm. Bình Thuận. 1998.

Chèo Xuồng Chân. Đồng Nai. 1998.

Lăn Xuống. Hà Nội. 1998.

Cầu Nguyện. Hà Nội. 1998.

Tập Cởi Xe Đạp. Long An. 1998.

Trên Bờ Sông. Mỹ Tho. 1998.

"Bà và Cháu". Tiền Giang. 1998.

"Sợ". Bình Thuận. 1998.

"Cowgirl". Bình Thuận. 1998.

"Gọi Đò". Long An. 1998. ♡